• Word gratis lid
  • Investeer in Mensenrechten
20 JUL 1990

Wet betreffende de voorlopige hechtenis (1990) | Detentie

Deze wet bepaalt de rechten en plichten bij een aanhouding en een vrijheidsbeneming in het kader van een strafonderzoek. link naar de wettekst Wet betreffende de voorlopige hechtenis...
01 JAN 1989

Kinderrechtenverdrag (1989)

Dit verdrag is van toepassing op iedere persoon jonger dan 18 jaar, tenzij deze eerder meerderjarig is volgens het recht waaronder hij valt.   link naar...
01 JAN 1984

Internationaal verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bes

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Text in PDF Format Nederlandstalige versie Adopted and opened for signature, ratification and accession by...
01 JAN 1979

Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1979)

link naar   Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van...
03 JAN 1966

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten - ECOSOC (1966)

  link naar nederlandse tekst Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten - ECOSOC (1966)   [pdf-bestand nederlandse tekst] [word-doc nederlandse tekst]  ...
02 JAN 1966

Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (1966)

link naar Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie...
01 JAN 1966

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten - BUPO (1966)

Dit verdrag, geïnspireerd door het UVRM, werd door bijna alle landen aangenomen en bevat de burgerlijke en politieke rechten.   link naar nederlandse tekst Internationaal verdrag inzake...
31 OKT 1965

Jeugdbeschermingswet

Hier vind je de tekst van de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 na de wijzigingen van 2006 en 2013:Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf...
01 JAN 1961

Europees Sociaal Handvest (1961)

Het Handvest geldt voor alle Europese burgers en de rechten betreffen alle aspecten van het dagelijks leven, zoals huisvesting, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, sociale bescherming, reizen en...
03 SEP 1953

Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens - EVRM (1950)

Dit is een afdwingbaar verdrag waarin de mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de lidstaten van de Raad van Europa zijn geregeld. Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens...
01 JAN 1951

Internationaal verdrag betreffende het statuut van vluchtelingen (1951)

Dit verdrag definieert wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling en aan wie dus asiel moet worden verleend door het land waar een asielaanvraag gedaan wordt.   link...
01 JAN 1949

Derde Conventie van Genève (1949)

Deze conventie regelt de bescherming van krijgsgevangenen. Het is een van de vier conventies van Genève die de rechtsregels bepalen in oorlogstijd. Daarnaast zijn er nog aanvullende protocollen die...

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief