03 JAN 1966

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten - ECOSOC (1966)

  link naar nederlandse tekst Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten - ECOSOC (1966)   [pdf-bestand nederlandse tekst] [word-doc nederlandse tekst]  ...
02 JAN 1966

Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (1966)

link naar Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie...
01 JAN 1966

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten - BUPO (1966)

Dit verdrag, geïnspireerd door het UVRM, werd door bijna alle landen aangenomen en bevat de burgerlijke en politieke rechten.   link naar nederlandse tekst Internationaal verdrag inzake...
31 OKT 1965

Jeugdbeschermingswet

Hier vind je de tekst van de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 na de wijzigingen van 2006 en 2013:Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf...
01 JAN 1961

Europees Sociaal Handvest (1961)

Het Handvest geldt voor alle Europese burgers en de rechten betreffen alle aspecten van het dagelijks leven, zoals huisvesting, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, sociale bescherming, reizen en...
03 SEP 1953

Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens - EVRM (1950)

Dit is een afdwingbaar verdrag waarin de mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de lidstaten van de Raad van Europa zijn geregeld. Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens...
01 JAN 1951

Internationaal verdrag betreffende het statuut van vluchtelingen (1951)

Dit verdrag definieert wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling en aan wie dus asiel moet worden verleend door het land waar een asielaanvraag gedaan wordt.   link...
01 JAN 1949

Verdragen van Genève (1949)

  link naar de engelse tekst Verdragen van Genève (1949) (+ protocollen bij de Verdragen van Genève over internationaal humanitair recht,...
01 JAN 1949

Derde Conventie van Genève (1949)

Deze conventie regelt de bescherming van krijgsgevangenen. Het is een van de vier conventies van Genève die de rechtsregels bepalen in oorlogstijd. Daarnaast zijn er nog aanvullende protocollen die...
10 DEC 1948

UVRM

Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede.Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse handelingen.Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen...
10 DEC 1948

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook.
01 JAN 1948

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - UVRM (1948)

De Universele verklaring voor de Rechten van de Mens is het uitgangspunt van de Liga voor Mensenrechten. De verklaring werd aangenomen door de lidstaten van de VN. Ze is universeel en bevat de...

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.