Banner

Hoe denkt de Liga over politie?

Hoe denken partijen hierover?

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van politie in onze democratische samenleving groot. Amnesty International publiceerde in 2018 een rapport over etnisch profileren in België, waarna verschillende organisaties zich hebben verenigd in het platform Stop Etnisch Profileren om de praktijk van etnisch profileren door de Belgische politie te doen erkennen en aan te pakken. Burgercollectieven en families van slachtoffers van dodelijk politiegeweld hebben het thema politiegeweld in toenemende mate onder de aandacht gebracht. Het onderzoek van KifKif, in de context van een Europees onderzoek van ENAR, bracht aan het licht dat dodelijk politiegeweld in België vaak zijn oorsprong vindt in onnodige politie-interventies. Ook de coronapandemie heeft bijgedragen: we zagen het aantal gevallen van politiegeweld toenemen, zowel in de context van betogingen als naar aanleiding van interventies. Ook komen verschillende zaken aan het licht waarbij personen in verdachte omstandigheden sterven in politiecellen of detentiecentra.  

Zowel op nationaal als op internationaal vlak zijn er al bezorgdheden geuit over mensenrechtenschendingen door de Belgische politie. Het Federaal Mensenrechteninstituut uitte bezorgdheid over het gebruik van geweld tijdens coronamanifestaties en tijdens politieachtervolgingen. Unia beveelt in het kader van de komende verkiezingen aan de Belgische politie aan om een beleid en praktijk te ontwikkelen die etnisch profileren tegengaat. Het VN comité voor het uitbannen van rassendiscriminatie maakt zich zorgen over racistisch geweld door politie in België en riep onze overheden in 2021 op om maatregelen te nemen. Het VN comité tegen foltering leverde dan weer kritiek op het forse politieoptreden tijdens corona en riep hier ook onze overheden op om maatregelen te nemen. Er werden tot nu toe geen maatregelen genomen in navolging van deze uitspraken van VN-organen en we zien ook geen concrete voornemens in die zin terug in de partijprogramma’s van de Vlaamse partijen.  

Nochtans heeft politie een belangrijke rol in een democratie. Zij heeft het geweldsmonopolie: de politie is de enige instelling die geweld mag gebruiken om haar taken uit te oefenen. De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid, zodat iedereen ten volle van diens rechten kan genieten. De politie vertegenwoordigt ons allen en staat in voor de bescherming van iedereen in de samenleving. Enkel in die context mag politie geweld gebruiken: om de mensenrechten van de samenleving en de mensen die er deel van uitmaken te beschermen.  

De signalen en onderzoeken die de laatste jaren rond politie zijn gepubliceerd doen vermoeden dat de politie haar geweldsmonopolie op dit moment niet (altijd) op een democratische wijze uitvoert. De redenen daarvoor zijn verscheiden, er zijn dus ook geen gemakkelijke oplossingen. De Liga pleit niet voor een hervorming, maar voor een grondige wijziging op de visie van politie in onze samenleving. De Liga wil dat debat op gang trekken en haar visie op de organisatie van ons politieapparaat naar voor schuiven die de politie terug in staat moet stellen om haar democratische rol ten volle op te nemen en het recht op veiligheid van alle inwoners van ons land te bewaken.  

Een gemeenschapsgerichte politie

Antidiscriminatie en politie

Een verantwoordelijke politie

Een transparante politie

Hoe denken partijen hierover?

 

Deel deze pagina