Missie en visie

       

Missie

Wij bouwen aan een vrije en open samenleving waarin mensenrechten er zijn voor iedereen.

De samenleving van de toekomst is doordrongen van een mensenrechtencultuur. Een cultuur waarin mensenrechten begrepen, verdedigd, gerespecteerd en gewaardeerd worden;

 • Geen democratie zonder mensenrechten. In onze democratie zijn mensenrechten het kompas in de dialoog over hoe we samenleven.
 • Mensenrechten staan niet ter discussie.
 • Wanneer mensenrechten met elkaar in conflict komen, vormt een constructieve dialoog over die dilemma’s de motor voor een evolutie naar een duurzame en gelijke samenleving

Om een mensenrechtencultuur te vestigen werkt de Liga aan de verbreding van het draagvlak voor mensenrechten in België, we leggen daarbij de focus op:

 • Verbinding: praten over, leren door en handelen voor mensenrechten.
 • Impact: strategische beleidsbeïnvloeding binnen alle geledingen van onze democratische recht-staat.

Draagvlak verbreden voor mensenrechten =
De groep mensen die de mensenrechten kent, denkt en handelt vanuit het mensenrechtenkader en deze visie deelt met anderen, groeit.

Visie

Samenlevingen worden van oudsher gekenmerkt door maatschappelijke uitdagingen van allerlei aard. Oplossingen bedacht en uitgewerkt binnen de geest van het mensenrechtenkader bleken vaak een goed antwoord. Ook vandaag dagen talloze mensenrechtendilemma’s het begrip, de verdediging en het respect voor mensenrechten regelmatig uit. Ook vandaag bieden mensenrechten volgens ons het antwoord.

Een mensenrechtendilemma =
Een maatschappelijke uitdaging waar onze samenleving voor komt te staan en niet onmiddellijk een antwoord op weet. Een situatie waarin ofwel verschillende rechten met elkaar conflicteren, of rechten van verschillende gemeenschappen, of … Een antwoord op een dilemma vraagt coöperatie, dialoog, geduld, inleving en vooral tijd.

Denken en handelen vanuit het mensenrechtenkader is geen dogmatisch, noch een relatief gebeuren. Mensenrechten zijn een standaard, maar zijn niet statisch, geen blijvende verworvenheid noch een welomschreven einddoel van een eindig proces. Mensenrechten zijn, net als de samenleving waarbinnen ze functioneren, voortdurend in ontwikkeling en evolutie. Mensenrechten zijn onvoorwaardelijk. Ze bieden een gemeenschappelijke grond en een minimale vertrekbasis, maar vergen daarnaast een constante evenwichtsoefening.

Maatschappelijke vraagstukken of ‘mensenrechtendilemma’s’ zijn net als mensenrechten zelf van alle tijden. Het blijft dus cruciaal om de dialoog over mensenrechten te blijven voeren om de vestiging van een mensenrechtencultuur te vrijwaren. De Liga draagt op haar manier bij aan deze maatschappelijke processen. Daarbij gaan we ervan uit dat mensenrechten dan wel fundamenteel en universeel zijn, maar ook bespreekbaar. Mensenrechten vormen het overkoepelende kader voor de dialoog en overstijgen breuklijnen waarlangs de inrichting van onze samenleving, en de discussie hierover, al te vaak georganiseerd is. Universaliteit wil dus niet zeggen dat iedereen (ze) op dezelfde manier (be-)leeft of er dezelfde waarden aan koppelt, maar wel dat die universele rechten reële gevolgen moeten hebben in elke particuliere situatie: als arbeiders, als immigranten, als vrouwen, als armen, als transgenders, ….

Mensenrechten lossen maatschappelijke vraagstukken op. Dat is het positieve en hoopvolle verhaal van de Liga voor Mensenrechten:

 • Liga = een netwerk van gelijkgestemden
 • voor = we zijn positief, hoopvol en oplossingsgericht
 • Mensenrechten = een evidentie

We beklemtonen de urgentie om te blijven denken vanuit het mensenrechtenkader en benoemen of bedenken in één adem oplossingen. Dit vertaalt zich binnen de Ligawerking in 3 pijlers:

 • Verbinding: praten over, leren door en handelen voor mensenrechten.
  Vanuit concrete mensenrechtenverhalen brengen we actuele mensenrechtendilemma’s naar het brede publiek om zo het draagvlak voor mensenrechten te verbreden. Daartoe zetten we specifiek in op communicatie, educatie en sensibilisering. Verbinding creëren vanuit mensenrechteneducatie; leren over, voor en door mensenrechten. Mensenrechten(educatie) als bindmiddel voor de inrichting van de samenleving.
 • Impact: strategische beleidsbeïnvloeding binnen alle geledingen van onze democratische recht-staat.
  De Liga inspireert alle geledingen van onze democratie, inclusief het samenspel hiertussen, door mensenrechten als motor achter het denken over maatschappelijke vraagstukken naar voor te schuiven. De Liga zet daartoe in op lobbywerk, publieke druk, media-aandacht en waar nodig procedures om de kwaliteit van de samenleving te verhogen en te waarborgen. Kritisch kijken naar de spelregels vanuit een strategische aanpak.
 • Slagkracht: een zakelijk plan dat overeenstemt met onze ambities.
  Een stabiele, gediversifieerde inkomstenstroom en een degelijk professioneel kader vormen de basis voor de Liga-werking. Middels een wendbare en verhalende aanpak en een bruisende ‘community’ streven we naar groei en impactversterking.

Daarbij werken we steeds met een 360° graden perspectief en netwerk. Mensenrechten vereisen een brede kijk. Daarom brengen we spelers vanuit verschillende invalshoeken en sectoren bij elkaar die samen, aangestuurd door de Liga, een toekomstverhaal uitschrijven als antwoord op maatschappelijke mensenrechtendilemma’s rekening houdend met het aanwezige arsenaal aan verschillende ‘brillen’.

Veel mensen geloven in en zijn bekommerd om mensenrechten. Wij versterken hun stem en maken hen zichtbaar in de samenleving. Samen werken we aan de constructieve mensenrechtendialoog, vanuit verbinding en impact breiden we de groep uit en laten we het draagvlak voor mensenrechten groeien.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.