Discriminatie

Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en eerlijke kansen

Onze antidiscriminatiewet verbiedt directe en indirecte discriminatie. Je mag dus niet anders worden behandeld vanwege bijvoorbeeld je geslacht, ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, geloof, gezondheidstoestand of fysieke eigenschap. 

Helaas moet de Liga voor Mensenrechten nog dagelijks vaststellen dat discriminatie aanwezig is in alle domeinen van het (openbaar) leven. Het recht op onderwijs wordt voorbehouden aan mensen met een wettige verblijfplaats in België, het recht op wonen blijkt voor bepaalde bevolkingsgroepen een loze belofte, mensen die bepaalde religieuze symbolen dragen worden uit het openbare leven gebannen… Telkens worden wetten aangenomen die blijk geven van een uitsluitingsbeleid, dat doorgaans de meest zwakke groepen uit onze maatschappij treft. 

De Liga voor Mensenrechten is een actief antiracistische organisatie en blijft zich verzetten tegen (structurele) vormen van discriminatie in onze samenleving. Dat doen we door mee actief te lobbyen voor een echt interfederaal Nationaal Actieplan tegen Racisme, door (mee) naar de rechtbank te trekken tegen discriminatie en door onze strijd tegen (racistisch) politiegeweld en etnisch profileren.

Wil je een overzicht van onze partners? Je vindt het hier.

Deel deze pagina