Liga klaagt GAS-wet aan bij Grondwettelijk Hof

20 november 2013

De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten, i.s.m. de Ligue des droits de l’hommes, dienen elk een verzoekschrift tot vernietiging in tegen de vernieuwde GAS-wet. Deze wet werd eind mei (quasi) unaniem goedgekeurd in het Parlement, ondanks hevig protest van het brede middenveld. De vernieuwde GAS-wet druist regelrecht in tegen fundamentele rechtsbeginselen, zoals geformuleerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en valt ook niet te rijmen met het Kinderrechtenverdrag. Het Grondwettelijk Hof dient zich nu te buigen over de omstreden GAS-materie.

Beide verzoeken vinden hun grondslag in de miskenning van het Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat het GAS-systeem verruimd zal kunnen worden toegepast op minderjarigen, omwille van een leeftijdsverlaging t.e.m. 14 jaar en een verhoging van de boetes, betekent een uitholling van het jeugdrechtsysteem. De Wet op de jeugdbescherming vertrekt nl. van het idee dat minderjarigen niet gestraft kunnen worden. Dat overheden de ruimte wordt gelaten om zelf te bepalen wat overlast is, leidt bovendien tot willekeur bij de sanctieambtenaren en rechtsonzekerheid bij de betrokken burgers. Het EVRM verzet zich tegen bestraffing op grond van onduidelijke, vage normen.

De Liga voor Mensenrechten wijst in haar verzoekschrift op nog enkele controversiële tendensen die vooral tot doel hebben het sociaal protest en de bewegingsvrijheid aan banden te leggen. Gemeentebesturen misbruiken de GAS-boetes om vreedzame betogingen op ongewenste plaatsen tegen te gaan. Vanuit het middenveld wordt dit als een bijzonder ernstige inperking van het recht op vergadering en vereniging ervaren (artikel 11 EVRM). Of dergelijke beperking noodzakelijk en wettelijk is wordt door de Liga in vraag gesteld. Zij hekelt eveneens de mogelijkheid voor burgemeesters om een plaatsverbod op te leggen, een vergaande vrijheidsbeperkende maatregel, zonder enig rechterlijk toezicht.

Volgens de Kinderrechtencoalitie roept de nieuwe GAS-wet ook een ongelijkheid in het leven tussen minderjarigen die administratiefrechtelijk gesanctioneerd worden en diegenen die strafrechtelijk gesanctioneerd worden, wat de rechtswaarborgen betreft. De wetgever voorziet namelijk alternatieve sancties voor minderjarigen, dewelke het vermoeden van onschuld, van toepassing op strafrechtelijk vervolgde jongeren, uitschakelt. Er is bovendien ook sprake van discriminatie van minderjarigen tegenover meerderjarigen: administratieve boetes komen niet op een strafblad maar bij de minderjarigen wordt het parket wel op de hoogte gebracht om herhalingen te registeren. De Kinderrechtencoalitie ziet ook de exclusieve bevoegdheden van de jeugdrechter, op vlak van bemiddeling en gemeenschapsdienst, door de GAS-wet ondermijnd. Nog volgens de Coalitie heeft de GAS-wetgeving onvoldoende wettelijke basis voor de verwerking van gevoelige (gerechtelijke) persoonsgegevens.

Beide verzoekschriften maken duidelijk dat de vernieuwde regelgeving op heel wat vlakken spaak loopt. Het Grondwettelijk Hof krijgt nu de kans het kader te schetsen waarbinnen een systeem van gemeentelijke administratieve sancties voor haar kan. Indien het Hof de federale wetgever op een aantal punten terugfluit, dan heeft dat uiteraard gevolgen voor de lokale GAS reglementen. Deze laatste zullen zich weer in lijn moeten stellen met de aanpassingen aan de federale GAS-wet.

Volgende organisaties ondersteunen de actie: Vlaamse Jeugdraad, Kinderrechtencoalitie, Liga voor mensenrechten, Forum voor Amateurkunsten, Kind & Samenleving, Kiyo, Progress Lawyers Network, Comac, Liss Straathoekwerk, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen, Kunst Werkt, Minderhedenforum, Jongsocialisten, Bizon, KLJ, Masereelfonds, ACV-jongeren, IJD, KSJ-KSA-VKSJ, AWEL, Tony, jongerenbrigade van Bond Zonder Naam, Attac, Karuur, KSA, Free-Time, FOS , vzw Jong, Demos, ACW, Uit De Marge, Lejo , Mediaraven, ACLVB, Graffiti, Verenigde Verenigingen, Formaat, Arktos, Vlaams ABVV, FOV, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Jong Groen, Piazza Del Arte, TEGENgas.

Deel dit artikel

   

Download:

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.