Middenveld vraagt evocatie GAS-wet

31 mei 2013

       

Vandaag, op 30 mei 2013, werd de gewijzigde GAS-wet goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het verenigde middenveld grijpt een laatste strohalm aan om de doorgevoerde wetswijziging alsnog tegen te houden en vraagt de senatoren gebruik te maken van hun evocatierecht en hiermee het wetsontwerp naar zich toe te trekken voor verdere amendering. Indien 15 senatoren mét spoed deze evocatie vragen buigt de Senaat zich over de tekst en dient de Kamer zich over de voorgestelde wijzigingen uit te spreken.

Meer dan 40 middenveld-organisaties zijn verbolgen dat het maandenlange protest van het voltallige middenveld werd genegeerd. Vanuit democratisch oogpunt is de doorgevoerde leeftijdsverlaging, zonder oog voor de bekommernissen vanuit het middenveld, absoluut betreurenswaardig.

Volgens het Kinderrechtenverdrag en de Grondwet vormen bij alle maatregelen betreffende kinderen, ook die van wetgevende lichamen, de belangen van het kind de eerste overweging. Het Kinderrechtenverdrag waarborgt het recht van ieder kind op persoonlijke vrijheid, op vrije tijd en rust, op spel en recreatie, en bovenal, het recht van het kind op bescherming, opvoeding en waardigheid. De opvoedende en beschermende rol dient te prevaleren op het sanctioneren van minderjarigen. Het wetsontwerp miskent de fundamentele kinderrechten volkomen.

Het opleggen van GAS-boetes aan minderjarigen vanaf 14 jaar is vanuit pedagogische invalshoek nefast en doet afbreuk aan de beschermingsmaatregelen, zoals geregeld in het jeugdbeschermingsrecht. De goedgekeurde adviesrol van de jeugdraden over de toepassing van de GAS op minderjarigen is pervers, omdat het jeugdwerk op deze manier mede verantwoordelijk wordt gemaakt voor het vervolgen en bestraffen van een doelgroep, wiens belangen zij wordt verondersteld te verdedigen. 

Bij de toepassing van de GAS treden de lokale besturen op als procureur en rechter, in zaken waarbij zij bovendien niet zelden de benadeelde zijn. Dit strijdt met de scheiding der machten en met het recht op een eerlijk proces voor een onpartijdige rechter. De overbelasting van de parketten en de rechterlijke macht – die het gevolg is van het jarenlang verwaarlozen van Justitie – kan de verdere afbraak van de rechtstaat niet rechtvaardigen.

De uitbreiding van de GAS, zonder een grondige evaluatie van het bestaande systeem, is kortzichtig.  Overlast die de sociale cohesie binnen een stad bedreigt is onaanvaardbaar en moet worden bestreden. Echter, nu reeds wordt de GAS toegepast op een wijze die de grenzen van “overlast” ver te buiten gaat. Burgers weten niet wat mag of kan, zodat iedere rechtszekerheid ontbreekt. Overlast is verworden tot een catch all-begrip, dat naar gelang het humeur van de vaststeller of de klager van dienst wordt ingevuld. Al te vaak zijn de meest sociaal kwetsbaren het slachtoffer van deze vorm van “asociale” boetes.  Het verder uitbreiden van de GAS is de uitloper van een individualistische en onverdraagzame samenleving, waar de roep om repressie het haalt op de meest fundamentele principes van de rechtstaat.

Dat dergelijke ingrijpende wetgeving dan nog middels een spoedprocedure door de Kamer wordt gejaagd, zelfs zonder één hoorzitting, getuigt van een totaal democratisch deficit.  Het verkorten van de evocatietermijn holt de rol van de Senaat uit, terwijl dit dossier grondige reflectie vereist.

Wij nodigen de Senaat uit om dit wetsontwerp te evoceren en de bekommernissen van het voltallige middenveld alsnog in overweging te nemen.

Deze oproep werd ondertekend door: Liga voor Mensenrechten, Ligue des Droits de l’Homme, Vrede vzw, Tumult/Jeugd & Vrede vzw, Kif Kif, Comac (mouvement de jeunes du PTB), Le Parti du Travail de Belgique (PTB), Het werkt! Ça marche!, Progress Lawyers Network , vzw HCA Oost-Vlaanderen, Via Libra, Samarcande, Vredesactie, Masereelfonds, Bleri Lleshi, Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw, Straathoekwerk, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, vzw ’t Uilekot, vzw Motief, Pax Christi Vlaanderen, JH De Bogaard vzw, Netwerk tegen Armoede, Hand in Hand tegen racisme, Studiekring Vrij Onderzoek, Links Ecologisch Forum - Forum Gauche Ecologie, Vormingplus Kempen, Awel, Groep INTRO vzw , De Gezinsbond, Free-Time vzw, FOS Open Scouting, Vrouwen Overleg Komitee, De Wakkere Burger vzw, Conseil de la Jeunesse, Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw, Minderhedenforum, vzw ConTempo, FairFin vzw, Centrum Informatieve Spelen vzw, Vlaamse Volksbeweging, Jan Nolf, TegenGAS, Actief Linkse Studenten, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Lees hier onze laatste nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle interessante mensenrechtenweetjes.
Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief viermaal per jaar gratis in je mailbox.