Rechten van de mens in de wereld in 2007

28 mei 2008

Rechten van de mens in de wereld in 2007: het Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld (2007) en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie.

Rechten van de mens in de wereld in 2007: het Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld (2007) en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie.

Begin mei werd het ontwerp-jaarverslag van het Europees Parlement (EP) over de mensenrechten in de wereld in 2007 door het EP goedgekeurd (met 533 stemmen voor, 63 tegen en 41 onthoudingen). Het rapport bekijkt een waaier van mensenrechtenkwesties, en benadrukt de situatie in bepaalde niet - EU landen. Het evalueert ook de inspanningen van de EU om mensenrechten door zijn beleid te bevorderen.

In het rapport worden de Duitse en Portugese voorzitterschappen van de EU gefeliciteerd met hun verwezenlijkingen in 2007, zoals vooruitgang naar het afmaken van de richtlijnen van de EU over de rechten van het kind. Nochtans zegt de EP- commissie Buitenlandse Zaken dat de Unie nog geen coherent en krachtdadig beleid voert dat de mensenrechten wereldwijd bevordert. Voorts is de beoordeling van het mensenrechteneffect van het beleid niet gemakkelijk, gedeeltelijk ten gevolge van een gebrek aan gegevens. De commissie verzoekt dan ook om "kwantificeerbare indexen en benchmarks" om hun doeltreffendheid te meten.

Het EP is van mening dat de geweldloze verdediging van de mensenrechten het meest geëigende middel is om ervoor te zorgen dat fundamentele mensenrechten maximaal worden genoten, gehandhaafd, bevorderd en geëerbiedigd. Verder dringt het EP, bij lidstaten die bepaalde internationale mensenrechtenovereenkomsten nog niet hebben ondertekend, er op aan om dat wel te doen. Tot slot vraagt het EP aan de Raad haar in de mensenrechtendialogen en overleg van de EU met partnerlanden te betrekken. Het rapport roept ook op tot betere samenwerking en coördinatie tussen de Raad van Europa en de Europese Unie.

De doodstraf is één van de algemene onderzochte onderwerpen in het rapport. De goedkeuring in 2007 van een VN- resolutie die een globaal moratorium voor het gebruik van de doodstraf vraagt, wordt gezien als een reusachtige voorwaartse stap. Toch willen leden van het EP nog "de uitroeiing van doodstraf in Europa" zien en uiteindelijk zijn universele afschaffing. Zo worden Italië, Letland, Polen en Spanje, die Protocol nr. 13 bij het EVRM betreffende afschaffing van de doodstraf, nog niet hebben geratificeerd, verzocht dat alsnog te doen.

De rechten van vrouwen, een ander hoofdthema, zou volgens het EP in alle EU-mensenrechtendialogen met derde landen moeten worden besproken. Dit met het doel "onderscheid en geweld tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van, vooral, geslachtgeselecteerde abortus, alle vormen van schadelijke traditionele of gebruikelijke praktijken, bijvoorbeeld vrouwelijke genitale verminking en het vroege of gedwongen huwelijk" te bestrijden.

Inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling wordt België er op gewezen het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering (OPCAT) wel te hebben ondertekend maar nog niet te hebben geratificeerd en wordt, samen met andere lidstaten, verzocht dit dringend te doen.

Verder komen de rechten van kinderen (met inbegrip van het speciale probleem van kinderen en het gewapende conflict), de bescherming van mensenrechtenverdedigers en de rechten van minderheden en gehandicapten in het rapport aan bod.

Met betrekking tot de internationale actoren, benadrukt het EP de 'cruciale rol' van de VN raad voor de Mensenrechten binnen de VN. Vanuit de overtuiging dat meer gedaan moet worden door de internationale gemeenschap ter ondersteuning van democratie, roepen de leden van het EP op tot de creatie van een netwerk van democratieën in de wereld met gebruikmaking van bestaande structuren.

Tot slot worden verscheidene landen uitgekozen voor speciale aandacht. Onder de benadrukte landen zijn o.a. China, Rusland, Wit Rusland, Cuba, Iran, Soedan (Darfur), Oezbekistan, Birma en Pakistan.

Het volledige rapport kan worden geraadpleegd hier.

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.