Persbericht: Als het recht op vrije meningsuiting misbruikt wordt om onwaarheden te verkondigen

17 april 2024

De Liga voor Mensenrechten ontkent met klem de berichten die gisteren door het Vlaams Belang over onze organisatie werden verspreid. Zowel het persbericht dat gisteren werd verspreid als de tussenkomst van VB-Europarlementslid Tom Vandendriessche tijdens Terzake van 17 april 2024 bevatten ernstige leugens. Met dit persbericht willen we deze onwaarheden tegenspreken en vragen we om een rechtzetting en wederwoord.  

Rechtzetting van onwaarheden  

In een persbericht dat gisteren door het Vlaams Belang werd verspreid, wordt de Liga voor Mensenrechten naar voor geschoven als de aanstoker van het verzet tegen de NatCon-conferentie. Het persbericht is ondertussen verwijderd van de website van het Vlaams Belang, maar er wordt wel nog naar verwezen op het X-kanaal van de partij. Na kennis te hebben genomen van het bericht nam onze voorzitter Kati Verstrepen contact op met meneer Van Hoecke, de woordvoerder van de partij, met de vraag om deze onwaarheden niet langer te verspreiden. Wij hoopten dat hiermee de onduidelijkheden uitgeklaard waren.  

Niets bleek minder waar. In de uitzending van Terzake van 17 april 2024 herhaalde Tom Vandendriessche nogmaals dat het verzet tegen de NatCon vanuit de Liga voor Mensenrechten zou komen. Daarbij beweert meneer Vandendriessche dat er intimidatie en straatgeweld zou zijn georganiseerd vanuit onze organisatie. Het is bijzonder verontrustend dat meneer Vandendriessche deze onwaarheden blijft verkondigen, ook nadat wij contact opnamen met zijn partij. In tegenstelling tot wat meneer Vandendriessche beweert in Terzake heeft de Liga voor Mensenrechten zich op geen enkele manier verzet tegen deze conferentie.  

De Liga zal steeds de vrijheid van meningsuiting verdedigen, van welke politieke strekking deze meningen ook zijn. Wij houden ons expliciet aan de grenzen die gesteld worden in onze wetgeving en door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: schokkende meningen mogen, aanzetten tot haat en geweld niet. Op geen enkele manier hebben wij ervoor gepleit de conferentie te verbieden, laat staan dat we zouden opgeroepen of deelgenomen hebben aan intimidatie of straatgeweld. La Ligue des Droits Humains, onze Franstalige zusterorganisatie die losstaat van onze werking, distantieerde zich van de organisatie die de NatCon zou ontvangen.  

Moedwillige desinformatie ondergraaft recht op vrije meningsuiting en democratie 

We vinden het verontrustend dat het Vlaams Belang onwaarheden is blijven verspreiden, ook nadat wij de partij hadden gecontacteerd. De Liga voor Mensenrechten kan dit niet anders interpreteren dan het moedwillig verspreiden van foute informatie.  

Dit heeft niet enkel invloed op onze organisatie. De Liga voor Mensenrechten is voornamelijk bezorgd dat het recht op vrije meningsuiting gekaapt wordt en geïnterpreteerd wordt als het recht om bewust desinformatie te verspreiden. Het is niet de eerste keer dat deze partij hierop betrapt wordt. Het is in het algemeen belang om desinformatie actief te bestrijden: het ondergraaft het recht op vrije meningsuiting en ultiem onze democratie.  

Het correct interpreteren en kaderen van feiten om zo tot grondig democratisch debat te komen, is het werk en de rol van de vierde macht: de pers. Hierbij wil de Liga voor Mensenrechten dan ook een oproep doen om deze rol ernstig te nemen. Het aanbieden van wederwoord hoort daarbij. Die ernst is nodig, zeker ten aanzien van een partij die historisch bewezen heeft het niet zo nauw te nemen met de waarheid. Dit is in ieders belang, inclusief in dat van democratische partijen, zoals Vlaams Belang er ook beweert een te zijn. 

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.