Oproep aan het Europees Parlement #SaveYourInternet

25 maart 2021

Geacht Lid van het Europees Parlement,


Wij schrijven U aan ten einde onze bekommernissen mee te delen ten aanzien van het ontwerp van EU verordening ter bestrijding van de verspreiding van terroristische inhoud online. Wij vragen U ten stelligste om tegen dit voorstel te stemmen als Europarlementariër.

Sinds 2018 waarschuwen de ondergetekenden, mensenrechten organisaties, journalistenverenigingen en onderzoekers, tegen de serieuze bedreiging die dit wetsontwerp inhoud voor de fundamentele rechten en vrijheden, vooral wat betreft de vrijheid van expressie en meningsuiting, de vrijheid van toegang tot informatie, het recht op privacy en de rechtsregels. Dankzij het werk van het onderhandelingsteam van het Europees Parlement, een uitvoerig debat en de
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, zijn een aantal van de problematische punten in het voorstel besproken tijdens de trialoog tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Maar ondanks dit overleg en wat het opleverde, blijft de voorgestelde regelgeving gevaarlijke maatregelen inhouden die uiteindelijk de bescherming van fundamentele rechten in de EU afzwakken. Het schept bovendien potentieel een gevaarlijk precedent voor regelgeving wereldwijd met betrekking tot online inhoud.

De voorgestelde regelgeving gaat nu naar een stemming in het Plenum in April. Wij vragen u tegen deze regelgeving te stemmen voor de volgende redenen:

1. Het voorstel blijft de online platformen aanmoedigen om zogenaamde geautomatiseerde content moderation tools, zoals uploadfilters, te gebruiken

De korte tijdsspanne welke het wetsvoorstel oplegt aan de dienstverleners (providers) om inhoud aan te zien als terroristisch moedigt de platformen aan om geautomatiseerde content moderation tools, zoals upload filters, in te zetten om terroristisch geachte inhoud te verwijderen. De huidige praktijken in content moderation zijn gekarakteriseerd door een ernstig gebrek aan transparantie en accuraatheid in het nemen van automatische beslissingen. Het is namelijk onmogelijk voor geautomatiseerde tools om op een consistente wijze het verschil uit te maken tussen activisme, tegenspraak en satire over terrorisme enerzijds en anderzijds inhoud die op zich als terroristisch moet gekwalificeerd worden.
Uiteindelijk zal automatisering er toe leiden dat wettelijk toegestane inhoud zoals nieuwsberichten en berichten over discriminerende behandeling van minderheden en ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen worden verwijderd. Platformen verwijderen nu al massieve hoeveelheden inhoud die geweld in oorlogszones, opgeladen door overlevenden, burgers of journalisten, documenteren zoals deze opgespoord door organisaties zoals de Syrische of Jemenitische Archieven. Dit kan uiteindelijk
inspanningen om verantwoordelijken te duiden hinderen. In de voorgestelde regeling ontbreken garanties om zulke praktijken te verhinderen als automatische filters zullen worden toegepast. Dit zal enkel de trend versterken om dergelijke legitieme inhoud te verwijderen. Upload filters kunnen zo bijkomend een negatief effect hebben op het internet, voornamelijk wat betreft de open architectuur van het net en de onderling uitwisselbare onderdelen ervan.

2. Ernstig gebrek aan onafhankelijk gerechtelijk toezicht
Het voorstel roept de lidstaten op om discretionair nationaal bevoegde organen aan te duiden bekleed met de nodige bevoegdheid om de maatregelen vooropgesteld door de Europese regelgeving te implementeren, meer bepaald voor het uitvaardigen van orders tot verwijdering van terroristische inhoud online. Daar waar het voorstel stelt dat deze autoriteiten objectief, niet-discriminerend en respectvol voor de rechten moeten zijn, geloven we toch dat alleen gerechtshoven of onafhankelijke administratieve eenheden onder controle van het gerecht mandaat zouden moeten krijgen om dergelijke orders tot verwijderen te geven. Het gebrek aan gerechtelijk toezicht levert een serieus gevaar op voor de vrijheid van expressie, vergadering, vereniging, religie en toegang tot informatie. Het ondermijnt de toepassing van het Charter van de Fundamentele Vrijheden dat de vrijheid om informatie te ontvangen en te delen beschermt en dat stelt dat wettige expressie beschermd is en alleen mag ingeperkt worden door een gerechtelijke uitspraak op basis van een geoorloofd verzoek.


3. Lidstaten zullen grensoverschrijdende bevelschriften tot verwijdering uit kunnen uitvaardigen zonder controle
Ingevolge wat uit de trialoog kwam zal elke competente overheid een bevel tot het verwijderen van online inhoud, waar ook ondergebracht in de EU, eenzijdig kunnen uitvaardigen binnen het uur. Dit betekent dat een lidstaat zijn handhavingsbevoegdheid kan uitbreiden over zijn nationale grenzen heen zonder voorafgaand gerechtelijke toetsing en in acht name van de individuele rechten van de onderdanen in de betroffen jurisdicties. In acht genomen de serieuze bedreigingen in een aantal lidstaten ten aanzien van het respect van de rechtsregels kan hier het wederzijds vertrouwen dat de gerechtelijke samenwerking in Europa ondersteunt serieus ondermijnt worden. De procedure van minimale notificatie en verificatie door de betroffen lidstaten voorzien in de huidige tekst geeft niet voldoende garanties tegen overschrijding en misbruik van macht en zal geen oplossing bieden voor de meningsverschillen die er bestaan tussen lidstaten over wat terrorisme, ironie, kunst of journalistieke berichtgeving uitmaakt.


Wij vragen dus ten stelligste dat het Europees Parlement dit voorstel verwerpt gezien het een serieuze bedreiging vormt voor de vrijheid van expressie en meningsuiting, de vrijheid van toegang tot informatie en privacy, en de Rule of Law. Het zal daarenboven een gevaarlijk precedent scheppen voor elke toekomstige EU wetgeving die het digitale ecosysteem gaat reguleren doordat het de goede gang van zaken in gerechtelijke handhaving verstoort onder het voorwendsel de Digitale Eenheidsmarkt te versterken. Daarom heeft het voorstel van regelgeving om terroristische inhoud online te weren zoals het nu voorligt geen plaats in EU wetgeving.

 

Access Now, International
Amnesty International
Antigone, Italian
ARTICLE 19, International
Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI), Romania
Association of European Journalists (AEJ), Belgium
Bits of Freedom, the Netherlands
Bulgarian Helsinki Committee, Bulgaria
Centre for Democracy & Technology (CDT), International
Chaos Computer Club (CCC), Germany
Civil Liberties Union for Europe (Liberties), International
Comité de Vigilance en matière de Lutte contre le Terrorisme (Comité T), Belgium
Committee to Protect Journalists (CPJ), International
Communia, International
Digitalcourage, Germany
Digitale Gesellschaft, Germany
Digital Rights Ireland, Ireland
Državljan D, Slovenia
Electronic Frontier Finland (Effi), Finland
Electronic Frontier Foundation (EFF), USA
Elektroniks Forpost Norge (EFN), Norway
Entropia e.V., Germany
epicenter.works, Austria
European Digital Rights (EDRi), International
European Federation of Journalists (EFJ), International
Fitug e.V., Germany
Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI), Sweden
Freemuse, International
Global Forum for Media Development (GFMD), International
Global Voices, International
Helsinki Foundation for Human Rights, Poland
Hermes Center, Italy
Homo Digitalis, Greece
Human Rights Monitoring Institute, Lithuania
Human Rights Watch, International
International Commission of Jurists, International
Internationale Liga für Menschenrechte, Germany
International Federation for Human Rights (FIDH), International
Internet Governance Project, School of Public Policy at the Georgia Institute of Technology
Internet Society, International
IT Political Association of Denmark (IT-Pol), Denmark
Irish Council for Civil Liberties, Ireland
La Quadrature Du Net (LQDN), France
Latvian Human Rights Committee, Latvia
Liga voor de Rechten van de Mens, the Netherlands
Liga voor Mensenrechten, Belgium
Ligue des Droits de l’Homme, France
Ligue des Droit Humains, Belgium
Mnemonic, International
Open Technology Institute, USA
Panoptykon Foundation, Poland
Ranking Digital Rights, USA
Reporters Without Borders (RSF), International
Rights International Spain, Spain
Statewatch, the United Kingdom
Vrijschrift.org, The Netherlands
Wikimedia Deutschland, Germany
Wikimedia France, France
WITNESS, International
Xnet, Spain
7amleh - The Arab Center for the Advancement of Social Media, Palestine

Deel dit artikel

   

Reageer

Reacties worden gemodereerd. Onaanvaardbare inhoud wordt niet gepubliceerd.